Kumpulan Peribahasa Sunda Terlengkap

Kumpulan Peribahasa Sunda Terlengkap – peribahasa sunda adalah merupakan bukti kekayaan Bahasa Sunda yang menjadikan susunan kata yang sudah merupakan satu kesatuan, dan mengandung arti.

Peribahasa Sunda

Atah anjang = langka silih anjangan

Adigung adiguna = takabur, sombong

Ambek nyedek tanaga midek = napsu gede tapi tanaga euweuh

Anjing ngagogogan kalong = mikahayang nu lain-lain

Adat kakurung ku iga = lampah goreng hese leungitna

Alak paul = jauh pisan

Aki-aki tujuh mulud = geus kolot pisan

Ayem tengtrem = tenang taya kasieun

Asa teu beungeutan = awahing / bakat ku era

Anu borok dirorojok, nu titeuleum disimbeuhan = mupuas ka nu keur cilaka

Amis budi = hade paroman

Aya jurig tumpak kuda = aya milik nu teu disangka-sangka

Aya jalan komo meuntas = aya kahayang, tambah aya nu ngajak

Awewe dulang tinande = awewe nurutkeun kumaha salaki

Amis daging = babari katerap panyakit

Abong letah teu tulangan = sagala dicaritakeun sanajan pakinyarieun batur

Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecah sawed = ari umur geus kolot tapi ari kahayang siga budak ngora

Agul ku payung butut = agul ku turunan

Aya pikir kadua leutik = aya kahayang

Asa ditonjok congcot = ngarasa bungah pisan

Adean ku kuda beureum = ginding ku pakean meunang nginjeum

Birit aseupan = teu daek cicing

Biwir nyiru rombengeun = resep nyaritakeun rusiah atawa kasalahan batur

Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok = sauyunan, ngariung babarengan

Beurat birit = hese dititah

Bali geusan ngajadi = lemah cai kalahiran

Balungbang timur = nuduhkeun hate beresih

Bobo sapanon carang sapakan = aya kakurangan

Bilatung ninggang dage = bungah pisan

Batok bulu eusi madu = ninggang lain pitempateunana

Badak cihea = degig

Bonteng ngalawan kadu = nu hengker ngalawan nu bedas

Babalik pikir = insap

Balik pepeh = nu gering teu daek cicing

Balik ka temen = asal banyol jadi pasea

Buntut kasiran = medit

Bodo alewoh = bodo tapi daek tatanya

Bodo kawas kebo = bodo kacida

Beja mah beje = beja ulah waka dipercaya

Bancang pakewuh = pikasusaheun

Budak keur meujeuhna bilatung dulang = keur meujeuhna beuki dahar

Bulu kapaut = kabawa ku batur

Balabar kawat = beja nu sumebar

Beak dengkak = sagala ikhtiar geus diusahakeun tapi can aya hasil

Batan kapok kalah gawok = batan eureun kalah maceuh

Buruk-buruk papan jati = hade goreng dulur sorangan

Cueut ka hareup = tereh maot

Deukeut-deukeut anak taleus = deukeut tapi taya nu nyahoeun

Disakompet daunkeun = disamarutkeun

Dibejer beaskeun = dijentrekeun, dieceskeun

dogdog pangrewong = acara panambah

Dibabuklalaykeun = dibabuk ngenca ngatuhu

Dagang oncom rancatan emas = teu saimbang

Dihin pinasti anyar pinanggih = papasten geus ditangtukeun ku Gusti Alloh

Dug hulu pet nyawa = usaha satekah polah

Elmu ajug = bisa mapatahan batur, ari sorangan teu bisa ngamalkeun

Gantung denge = masih dedengeeun

Ginding kekempis = ginding tapi sakuna kosong

Gede gunung pananggeuhan = boga andelan pedah boga dulur

beunghar Garo mengmengan = taya kasabaran

Galegeh gado = sagala dicaritakeun

Garo singsat = pagawean awewe dina aya ka teu panuju

Gurat batu = pageuh kana janji atawa mawa karep sorangan

Goong saba karia = nonjolkeun maneh sangkan kapake ku dunungan

Goong nabeuh maneh = ngagulkeun diri sorangan

Getas harupateun = gancang napsu

Gindi pikir belang bayah = goreng hate

Hampang birit = daekan kana gawe

Hambur congcot murah bacot = goreng carek tapi berehan

Heuras genggerong = omonganana sugal Hade

gogog hade tagog = jalma sopan

Hutang salaput hulu = hutangna ka ditu ka dieu

Hurung nangtung siang leumpang = nu beunghar pangabogana dipake

Hejo tihang = sok pundah-pindah pagawean

Harigu manukeun = dadana nyohcor ka hareup

Haripeut ku teuteureuyan = gancang kapincut ku pangbibita

Harewos bojong = ngaharewos tapi kadenge ku batur

Handap lanyap = omonganna lemes tapi ngahina

Halodo sataun lantis ku hujan sapoe = kahadean mangtaun-taun leungit ku kagorengan sakali

Heureut pakeun = kurang kaboga

Hampang leungeun = gancang tunggal-teunggeul

Iwak nangtang sujen = ngadeukeutkeun pibahayaeun

Inggis batan maut hinis = paur pisan

Jalma atah warah = teu narima didikan sacukupna

Jati kasilih ku junti = pribumi kaelehkeun ku semah

Jauh-jauh panjang gagang = jauh-jauh teu beubeunangan

Kawas anjing tutung buntut = teu daek cicing Kawas anjing

kadempet lincar = gogorowokan menta tulung

Kawas bueuk meunang mabuk = ngeluk taya tangan pangawasa atawa jempe teu nyarita

Kurung batok = tara indit-inditan jauh

Kawas beusi atah beuleum = beungeutna beureum awahing ambek

Kokolot begog = budak pipilueun ngomong kana urusan kolot

Kawas nu dipupul bayu = leuleus taya tangan pangawasa

Kumaha geletuk batuna, kecebur caina = kumaha behna

Kejot borosot = gancang nyokot kaputusan teu dipikir heula

Kabawa ku sakaba-kaba = kabawa ku nu teu puguh

Kahieuman bangkong = jiga beunghar pedah katitipan barang batur

Katempuhan buntut maung = batur nu boga dosana, urang nu katempuhanna

Kawas cai dina daun taleus = taya tapakna

Kawas jogjog mondok = teu daek repeh

Kelek jalan = deukeut, tapi jalanna taya nu leumpang

Kawas jeles kasaatan = teu daek cicing

Kawas gaang katincak = jempe

Kawas hayam panyambungan = lumbang-limbung teu puguh cabak

Kawas kuda leupas ti gedogan = ngarasa bebas

Kaciwit kulit kabawa daging = anak nu boga dosana, kolot kababawa

Kandel kulit beungeut = euweuh kaera

Kujang dua pangadekna = pagawean nu maksudna dua cabak

Kokoro manggih mulud = makmak-mekmek

Kawas kedok bakal = goreng patut pisan

Kaliung kasiput = loba baraya beunghar

Kawas kapuk kaibunan = leuleus taya tangan pangawasa

Kalapa bijil ti cungap = rusiah dicaritakeun ku sorangan

Kawas kacang ninggang kajang = nyaritana capetang tur gancang

Kawas nyoso malarat rosa = sangsara pisan

Kulak canggeum = milik nu geus dtangtukeun ku Gusti Alloh

loading...

You may also like...

error: Content is protected !!